logo-top-2

Các Khóa h?c

Xem ti?p
logo-top-3

Th? vi?n

Xem ti?p
logo-top-1

H? tr?

Xem ti?p

L?I ?CH H?C VI?N


  • N?m ???c b?n ch?t các nghi?p v? và ki?n th?c trong ngành Xu?t nh?p kh?u - Logistics ch? sau 01 khóa h?c
  • H?c viên ???c th?c t?p t?i c?ng ty ho?c ???c gi?i thi?u th?c t?p t?i các c?ng ty Xu?t nh?p kh?u - Logistics khác
  • 100% h?c viên sau khoá h?c ???c gi?i thi?u vi?c làm và có vi?c làm trong ngành
  • H?c song song ti?ng Anh chuyên ngành Xu?t nh?p kh?u v?i các thu?t ng? chuyên ngành
  • L?p h?c tiêu chu?n v?i ??y ?? trang thi?t b?, m?i l?p t?i ?a 15 h?c viên
  • Có th? h?c th? tr??c khi ??ng k? chính th?c
  • ?i th?c t? t?i các Chi c?c H?i quan
  • ???c tham gia vào group Masimex v?i nh?ng chuyên gia nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh?
  • ???c h? tr?, gi?i ?áp th?c m?c nghi?p v? mi?n phí tr?n ??i
  • ???c h?c l?i mi?n phí hoàn toàn khóa h?c.

Khác bi?t v? ph??ng pháp ?ào t?o và h?c t?p

L? THUY?TH?I ??PLUY?N T?PTHI, KI?M TRAH? NGO?I KH?A
H?C ? MASIMEX

男主进入女主详细的描写片段 Ch? ??ng nghiên c?u tài li?u, kh?ng ng?ng n?ng cao ki?n th?c

Bài gi?ng ???c c? ??ng, ng?n g?n d? hi?u

Ngoài n?ng cao nghi?p v?, h?c viên còn n?ng cao các k? n?ng làm vi?c, k? n?ng giao ti?p, ?àm phán, ...

Trao ??i tr?c ti?p v?i gi?ng viên trên l?p, gi?i ?áp các th?c m?c tr?c ti?p

Qua ?i?n tho?i, SMS, Call

Qua h? th?ng h? tr? 24/7 trên group online

Làm bài t?p th?c hành trên l?p

Tài li?u th?c t? và c?p nh?t liên t?c

Làm bài ki?m tra và ph?ng v?n sau khoá h?c.

?ánh giá n?ng l?c h?c viên ngay sau khoá h?c

Có c? h?i th?c t?p các Chi c?c H?i Quan, các c?ng ty Xu?t Nh?p Kh?u l?n.

5,000 + h?c viên ?? thành c?ng

男主进入女主详细的描写片段

 

? ki?n h?c viên

14064068_886891118083006_1739384678486456804_n

?inh Vi?t C??ng

Sinh viên n?m 4 - ??i h?c Ngo?i Th??ng
Masimex - Trung t?m ?? g?n bó v?i mình tuy ch? 1 6bu?i nh?ng mình h?c h?i ???c khá nhi?u kinh nghi?m, hi?u quy trình nghi?p v? XNK, ???c h?c t?p d??i s? gi?ng d?y c?a th?y Toàn - m?t ng??i dày d?n kinh nghi?m, gi?i nghi?p v?, có m?i quan h? r?ng,...Masimex - có th? ??y s? là b??c ngo?t c?a cu?c ??i t?i.C?m ?n Masimex; C?m ?n th?y Toàn; C?m ?n t?t c? các b?n, các anh ch? trong l?p K12 ?? cho mình c?m xúc r?t tuy?t v?i
12049135_662661450536185_1408924508417029042_n

Ph?m Th? Th?o

Sinh viên n?m 4 - ??i h?c Ngo?i Th??ng
L?n ??u nói chuy?n v?i v?i anh Toàn em ?? r?t b?t ng? v? s? th?n thi?n c?a anh. B??c ch?n ??n l?p h?c em c?ng r?t hoang mang kh?ng bi?t mình s? h?c ???c gì và th?y mình s? d?y ra sao. Nh?ng sau 5 tu?n h?c, em th?t s? c?m ?n anh vì ?? giúp em ti?n g?n ??n v?i ngành XNK, b?t m? h? và có cái nhìn khách quan v?i ngành "kh?ng d? dàng" này. C?m ?n anh và chúc anh K12 s? thành c?ng trong c?ng vi?c, ti?p t?c phát tri?n ?? góp m?t trong 500 anh em XNK!
13439012_978257538960056_5875606020668313495_n

Lê Thanh H?i

Nh?n viên k? toán
Masimex - cái tên ghi d?u trong t?i. Qu?ng th?i gian g?n bó v?i trung t?m 15 bu?i h?c. Tuy ng?n nh?ng ?ó là nh?ng bu?i h?c cho t?i nhi?u ki?n th?c m?i, nhi?u k? ni?m,...Hi?n t?i, bu?i h?c cu?i cùng, ?i..... quá nhi?u c?m xúc! T.THi v?ng s? ???c g?p l?i các anh, b?n, em l?p K12 và anh Toàn ??p trai ngày g?n nh?t.
12195847_650033138467638_3630155863530307706_n

Chu Th? T?m ?an

Sinh viên - Vi?n ??i h?c M? Hà N?i
Ngày cu?i cùng ???c h?c cùng các b?n Masimex K12. H?m nay anh Toàn ph?ng v?n b?n em tàn c?u khó nh?ng ?ó là m?t kinh nghi?m r?t qu? báu, ??c bi?t là ??i v?i m?t ng??i ch?a ???c ph?ng v?n bao gi? nh? em (ch? kinh doanh mà ^^). Là m?t h?c viên ??c bi?t - h?c c? Masimex K11 và K12, em c?m th?y anh lu?n t?n t?m v?i t?ng l?p h?c, t?ng bài gi?ng, lu?n làm cho nh?ng bu?i h?c thú v? h?n, ??a b?n em ?i tr?i nghi?m th?c t?, giúp chúng em yêu ngành logistics. T? con s? 0, sau khóa h?c em c?ng t? tin t?m 7 rùi ?! Kh?ng ch? v? ki?n th?c mà còn c? v? cu?c s?ng th?c t?.C?m ?n anh r?t nhi?u!!!
12524340_678108672344078_1177445655138022248_n

Nguy?n Th? H?i Y?n

Sinh viên n?m 3 tr??ng ??i h?c giao th?ng v?n t?i
Qua 15 bu?i ?? cho em ???c h?c h?i r?t nhi?u ki?n th?c t? r?t h?u ích, th?y giáo r?t nhi?t tình, vui tính, t?m huy?t. Chúc trung t?m ngày càng phát tri?n, ?ào t?o ???c nhi?u h?c viên
11225360_1062894020388146_4878677796972195350_n

Tr?n Th? H?p

Nh?n viên ch?ng t?
L?p h?c vui, b? ích, ?em l?i nhi?u ki?n th?c. Th?y giáo nhi?t tình, c?i m?, có s?c thuy?t ph?c
11258272_753106391453213_893535841516305186_n

Cù Ti?n Anh

Nh?n viên ch?ng t? ??i l? FedEx Hà N?i
15 bu?i tr?i qua nhanh ?quá. C?m ?n th?y và trung t?m ?? ?em ??n cho em nh?ng ki?n th?c b? ích v? XNK, nh?ng chia s? ch?n thành v? cu?c s?ng, v? ngành,...Hy v?ng trong t??ng lai g?n, em s? gia nh?p ngành xnk, ??t ???c ??c m? ki?m ti?n ?i du thuy?n :))Chúc Trung t?m Masimex ngày càng phát tri?n

??i tác Tài tr? & Phát tri?n